Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.

Latest News

  No posts were found.

Share this

Artikel 1. Definities

 • Opdrachtgever: de wederpartij van Bo Online Marketing.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Bo Online Marketing.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Bo Online Marketing gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Bo Online Marketing verrichtte handelingen.
 • Het opleverdocument als bedoeld in artikel 9.5 van deze voorwaarden maakt onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.
 • Door ondertekening van een overeenkomst met Bo Online Marketing, een door Bo Online Marketing gestuurde offerte, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail of mondeling, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Bo Online Marketing en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 • Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Bo Online Marketing en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 • De door Bo Online Marketing gemaakte offertes zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders aangegeven.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Bo Online Marketing zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Bo Online Marketing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 • In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Bo Online Marketing gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste een maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 • Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Bo Online Marketing van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 • Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Bo Online Marketing aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per jaar vooraf, tenzij anders overeengekomen.
 • Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 • Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.
 • De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €75,-.
 • Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op Bo Online Marketing wordt hierbij uitgesloten.

 

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 • De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het materiaal.
 • Bo Online Marketing mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
 • Opdrachtgever is gehouden de instructies van Bo Online Marketing omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.
 • Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.
 • De opdrachtgever blijft te allen tijde eigenaar van de domeinnaam en neemt hierbij de webhosting voor zijn rekening en verantwoordelijkheid voor de tijdige betaling hiervan.

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 • Bo Online Marketing zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Bo Online Marketing de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 • Bo Online Marketing is verantwoordelijk voor het updaten van de website, tegen een jaarlijks tarief van €200,- of maandelijks €20,-.
 • Het uitvoeren van updates door Bo Online Marketing zullen elke maand plaatsvinden.
 • Binnen het maandelijkse of jaarlijkse tarief waarin updates worden uitgevoerd, valt ook een abonnement waarbij het uit laten voeren van kleine wijzigingen aan teksten en afbeeldingen door Bo Online Marketing zijn inbegrepen. Uitgedrukt in tijd mogen de kleine wijzigingen samen Bo Online Marketing maximaal 15 minuten per maand kosten. Grotere wijzigingen zullen als meerwerk worden gefactureerd. Er worden op geen enkele manier tegoeden opgebouwd wanneer opdrachtgever geen gebruik maakt van deze service.
 • Bo Online Marketing is ook verantwoordelijk voor het maandelijks uitvoeren van back-ups van de website. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Bo Online Marketing steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bo Online Marketing het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 • Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bo Online Marketing zijn verstrekt, heeft Bo Online Marketing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Indien door Bo Online Marketing of door Bo Online Marketing ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 7. Meerwerk

 • Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst die is gesloten of overige overeengekomen diensten en/of producten vallen is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van Bo Online Marketing gefactureerd.
 • Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Bo Online Marketing Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 • Na het ondertekenen van een overeenkomst met Bo Online Marketing, het elektronisch indienen van een opdracht zoals via het verzilverings- en/of het orderformulier, het mondeling doorgeven, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.

 

Artikel 8. Duur en beëindiging

 • Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.
 • Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 1 jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 • Bo Online Marketing kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Bo Online Marketing gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 • Bo Online Marketing heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Bo Online Marketing niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Bo Online Marketing zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Bo Online Marketing kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

 

Artikel 9. Levering en levertijd

 • Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.
 • Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomene af te nemen onverlet.
 • Bo Online Marketing rekent een levertijd die overeengekomen is met Opdrachtgever. Alle levertijden zijn onder voorbehoud.
 • De Opdrachtgever ontvangt gedurende de bouw een of meerdere concepten van de website. Bo Online Marketing zal naar aanleiding van de terugkoppeling op de concepten, nieuwe concepten opleveren totdat het gewenste eindproduct is bereikt.
 • Wanneer gedurende de conceptfase dermate veel afwijkingen ontstaan van het in de offerte overeengekomen beoogde eindproduct, kunnen hier nieuwe afspraken over gemaakt worden als zijnde een totaalprijs of een meerwerktarief per uur. Ook wordt de levertijd opnieuw ingeschaald.

 

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 • Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Bo Online Marketing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Bo Online Marketing daartoe bevoegd.
 • De door Bo Online Marketing bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Bo Online Marketing.
 • Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Bo Online Marketing te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 • De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.
 • Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Bo Online Marketing van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Bo Online Marketing sluit met haar Opdrachtgevers.
 • Alle door Bo Online Marketing ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Bo Online Marketing voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Behoudens opzet of grove schuld is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
 • De aansprakelijkheid van Bo Online Marketing zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte in de afgelopen 12 maanden.
 • De Opdrachtgever is gehouden Bo Online Marketing te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Bo Online Marketing in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.
 • Bo Online Marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bo Online Marketing kenbaar behoorde te zijn.
 • Artikel 10.5 eerste zin van deze voorwaarden dient het in het licht van dit artikel te woorden geïnterpreteerd.
 • Bo Online Marketing is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Bo Online Marketing ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.
 • Bo Online Marketing maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Bo Online Marketing is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een server beherende partij, domeinnaamregistrant of anderen waarop Bo Online Marketing geen invloed kan uitoefenen.
 • Bo Online Marketing is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Bo Online Marketing doorgevoerd.
 • Bo Online Marketing is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
 • Bo Online Marketing is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Bo Online Marketing aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.
 • Bo Online Marketing maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Bo Online Marketing is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.
 • Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Bo Online Marketing vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Bo Online Marketing. Bo Online Marketing is uiteraard bereid om binnen het maandelijkse of jaarlijkse abonnementstarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.

 

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 • In geval van overmacht is Bo Online Marketing gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 • Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Bo Online Marketing kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

 

Artikel 13. Diverse bepalingen

 • Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen Bo Online Marketing en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • Bo Online Marketing kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.
 • Bo Online Marketing heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 

Artikel 14. Privacy bepalingen

 • Uw persoonsgegevens worden door Bo Online Marketing gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.
 • Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Bo Online Marketing verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.